Program konferencji

Dzień I – 12 września 2012 roku
12.00 – 13.00 Rejestracja uczestników
13.00 – 14.00 Obiad
14.15 – 14.30 Uroczyste otwarcie obrad (prof. dr hab. Krystyna Znaniecka)
14.30 – 16.00 Sesja plenarna (prof. dr hab. Teresa Famulska, prof. dr hab. Irena Pyka)
16.00 – 16.30 Przerwa kawowa
16.30 – 17.30 Sesja Komitetu Nauk o Finansach PAN (prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz)

  • wręczenie Nagrody Komitetu za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów
  • prezentacja wyników badań przez doktorów habilitowanych, którzy uzyskali stopnie naukowe w 2011 i 2012 r.

17.30 – 18.30 Spotkanie samodzielnych pracowników nauki (prof. dr hab. Krzysztof Jajuga)
20.00 Bankiet

Dzień II – 13 września 2012 roku
07.30 – 08.30 Śniadanie (w miejscu zakwaterowania)
08.45 – 09.45 Spotkanie członków PSFiB
10.00 – 11.30 Obrady w sekcjach (I)

Sekcja Wystąpienie
Finanse Publiczne

Prowadzenie:
prof. dr hab. Stanisław Owsiak
prof. dr hab. Teresa Famulska

prof. UV dr hab. Grażyna Ancyparowicz, mgr Miłosz Stanisławski, Uczelnia Vistula
Kurs walutowy i kredyt a fenomen wzrostu polskiej gospodarki w latach 2009-2011
dr Joanna Marczakowska-Proczka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Problem długu publicznego w stabilizowaniu finansów publicznych w Polsce
prof. dr hab. Ryszard Wierzba, mgr Juliusz Giżyński, Uniwersytet Gdański
Konsolidacja fiskalna w strefie euro warunkiem utrzymania wspólnego pieniądza
dr Maciej Cieślukowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydajność fiskalna nowych źródeł dochodów budżetowych Unii Europejskiej
Finanse Przedsiębiorstw

Prowadzenie:
prof. dr hab. Zbigniew Dresler
prof. UE dr hab. Halina Zadora

prof. UE dr hab. Jacek Uchman, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Ocena znaczenia informacji udostępnianych przez spółki
dr Wojciech Zbaraszewski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Przedsiębiorstwa w systemie finansowania ochrony środowiska
dr Sławomir Zarębski, Uniwersytet Szczeciński
Formalizacja polityki dywidend w polskich spółkach publicznych
dr Joanna Błach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Changes in the business environment as the major motives for implementing financial innovations in the corporate financial strategy
Rynki Finansowe

Prowadzenie:
prof. dr hab. Jacek Karwowski
prof. UE dr hab. Janina Harasim
dr Janusz Cichy

prof. dr hab. Jerzy Węcławski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Re-regulacja sektora finansowego jako reakcja na kryzys finansowy
dr Marcin Kalinowski, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Rozwój rynku funduszy hedgingowych po doświadczeniach kryzysu finansowego zapoczątkowanego w 2007 roku
dr Krystyna Mitręga-Niestrój, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
The new international financial architecture and the global financial crisis – some remarks
dr Andrzej Krysiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Ryzyko na rynku obligacji skarbowych w świetle globalnego kryzysu finansowego
Bankowość

Prowadzenie:
prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska
prof. dr hab. Irena Pyka
dr Joanna Cichorska

prof. UŁ dr hab. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki
Wymogi stawiane bankom przez ich otoczenie
prof. UG dr hab. Jerzy Gwizdała, Uniwersytet Gdański
Rynek kredytów hipotecznych w warunkach światowego kryzysu finansowego
prof. UŁ dr hab. Iwona Dorota Czechowska, Uniwersytet Łódzki
Znaczenie społecznego aspektu bankowości dla funkcjonowania banków w niestabilnym otoczeniu
dr Marek Zwolankowski, Uniwersytet Szczeciński
Właściwości banków ważnych systemowo
Waldemar Rogowski, Biuro Informacji Kredytowej
Rola Biura Informacji Kredytowej w procesie zarządzania ryzykiem w banku
Ubezpieczenia

Prowadzenie:
prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
dr Monika Wieczorek-Kosmala

dr Piotr Manikowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Metody wyodrębniania cykli ubezpieczeniowych (część i – dotychczasowe doświadczenia)
dr Robert Kurek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
COMFRAME – wspólne ramy nadzoru grup ubezpieczeniowych prowadzących działalność międzynarodową
dr Daniel Szewieczek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
The structure of bancassurance products portfolio in turbulent market environment
dr Magdalena Homa, Uniwersytet Wrocławski
Cena a ryzyko w wieloopcyjnych ubezpieczeniach na życie

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 13.30 Obrady w sekcjach (II)

Sekcja Wystąpienie
Finanse Publiczne

Prowadzenie:
prof. dr hab. Leszek Patrzałek
prof. UE dr hab. Artur Walasik

prof. UEK dr hab. Krzysztof Surówka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Nieefektywny samorząd terytorialny
prof. UŁ dr hab. Beata Guziejewska, Uniwersytet Łódzki
Weryfikacja systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania
dr Katarzyna Owsiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
O kontrowersjach między rządem a samorządem terytorialnym w Polsce w okresie kryzysu finansowego
prof. dr hab. Krystyna Brzozowska, Uniwersytet Szczeciński
Identyfikacja przyczyn słabego rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce na tle tendencji europejskich
Finanse Przedsiębiorstw

Prowadzenie:
prof. prof. dr hab. Aurelia Bielawska
prof. UE dr hab. Gabriela Łukasik

prof. UŁ dr hab. Mirosław Wypych, Uniwersytet Łódzki
Rentowność przedsiębiorstw przemysłowych w okresie spowolnienia gospodarczego
dr Jarosław Kubiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Empiryczna weryfikacja teorii hierarchii źródeł finansowania przedsiębiorstw
dr Adam Adamczyk, mgr Paweł Witkowski, Uniwersytet Szczeciński
Wpływ poziomu dźwigni finansowej na wartości współczynników ryzyka akcji
dr Anna Doś, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Environmental finance denotation and main research areas
Rynki Finansowe

Prowadzenie:
prof. dr hab. Wojciech Dębski
prof. dr hab. Joanna Żabińska
dr Krystyna Mitręga-Niestrój

prof. dr hab. Jacek Karwowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zakazy i nakazy w finansach islamskich
prof. US dr hab. Beata Świecka, Uniwersytet Szczeciński
Finanse osobiste w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania
dr Monika Czerwonka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pozaekonomiczne uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych
dr Tomasz Zieliński, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Technologia informacyjna a kryzys finansów
Bankowość

Prowadzenie:
prof. dr hab. Jerzy Węcławski
prof. UE dr hab. Mirosława Capiga
dr Witold Gradoń

prof. ALK dr hab. Krzysztof Jackowicz, dr hab. Oskar Kowalewski, dr Łukasz Kozłowski, Akademia Leona Koźmińskiego
Do depositors react to the conditions of banks’ foreign owners? The univariate evidence from Central European countries
dr Grażyna Szustak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
The financial crisis and the Polish changes in bank procedures of retail borrower evaluation
dr Tamara Anna Galbarczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Emisja papierów wartościowych jako forma powiększania kapitałów własnych banków spółdzielczych
dr Grażyna Woźniewska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Konkurencja na rynku pośredników świadczących usługi płatnicze
Ubezpieczenia

Prowadzenie:
prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec
dr Helena Ogrodnik

prof. dr hab. Stanisław Wieteska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach
Stan techniczny wałów przeciwpowodziowych w Polsce jako element ryzyka w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych
dr Anna Bera, dr Magdalena Kosowska, Uniwersytet Szczeciński
Świadomość ubezpieczeniowa w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw
dr Maria Gorczyńska, dr Monika Wieczorek-Kosmala, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Some remarks on the impact of trade credit insurance on core parameters of trade credit policy
mgr Emil Ochnio, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Odszkodowania z transakcji leasingowych i kredytowych na przykładzie TU Europa S.A.

13.30 – 14.30 Obiad
14.30 – 16.00 Obrady w sekcjach (III)

Sekcja Wystąpienie
Finanse Publiczne

Prowadzenie:
prof. WSB dr hab. Beata Filipiak
dr Bożena Ciupek

prof. UMCS dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Istota i czynniki determinujące wydajność fiskalną podatków i systemu podatkowego
dr Anna Moździerz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Błędna polityka podatkowa przyczyną wzrastających nierówności
prof. UwB dr hab. Ryta Dziemianowicz, Uniwersytet w Białymstoku
Ulgi i zwolnienia podatkowe jako forma pomocy publicznej
dr Monika Pasternak-Malicka, Politechnika Rzeszowska
Uchylanie się od opodatkowania jako reakcja podatników na nieprzestrzeganie zasad podatkowych w polskim systemie podatkowym
Finanse Przedsiębiorstw

Prowadzenie:
prof. dr hab. Danuta Krzemińska
dr Maria Gorczyńska

dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie , dr Małgorzata Porada-Rochoń, Uniwersytet Szczeciński
Dylematy płynności małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach niestabilnego otoczenia
prof. nadzw. dr hab. Danuta Zawadzka, Politechnika Koszalińska
Ocena wykorzystania kredytu handlowego przez przedsiębiorstwa rolnicze w Polsce
dr Krystyna Kreczmańska-Gigol, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Rola skarbnika w przedsiębiorstwie – ujęcie historyczne i współczesne
dr Elżbieta Wrońska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wykupy akcji. Alternatywa czy uzupełnienie wypłat dywidend
Rynki Finansowe

Prowadzenie:
prof. dr hab. Danuta Dziawgo
dr Bożena Frączek
dr Blandyna Puszer

prof. UMCS dr hab. Henryk Mamcarz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Obligacje z opcją wypowiedzenia. Funkcjonowanie i wycena instrumentu
dr Tomasz Miziołek, Uniwersytet Łódzki
Fundusze ETF na GPW w warszawie – ocena funkcjonowania
dr Stanisław Urbański, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
Model CAPM w świetle spekulacji na polskim rynku akcji
dr Tomasz Kowalak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Kluczowe czynniki ograniczające popyt na odwróconą hipotekę w Polsce
Bankowość

Prowadzenie:
prof. dr hab. Leszek Dziawgo
dr Grażyna Szustak
dr inż. Tomasz Zieliński

prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Lech Kurkliński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Praktyczne aspekty wykorzystania metod oceny wpływu regulacji na funkcjonowanie sektora bankowego
prof. UEK dr hab. Ewa Miklaszewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Duże banki w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej
dr Bogusław Półtorak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Analiza adekwatności kapitałowej w polskim sektorze bankowym w świetle regulacji nadzorczych
dr Mariusz Zygierewicz, Związek Banków Polskich
Podatek od transakcji finansowych a podatek od aktywności finansowej
Monika Kałuża-Wiśniewska, Krajowa Izba Rozliczeniowa
Rozliczenia płatności w euro w świetle nowych regulacji paneuropejskich – wyzwania stanowiące szansę czy zagrożenie?
Ubezpieczenia

Prowadzenie:
prof. dr hab. Stanisław Wieteska
dr Daniel Szewieczek

dr Helena Ogrodnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Rynek ubezpieczeń na życie w Europie i na świecie – główne tendencje
mgr Aneta Staszel, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Neutralizowanie ograniczeń popytowych instytucji ubezpieczeń na życie wywołanych kryzysem poprzez różnicowanie oferty ubezpieczeń
dr Joanna Niżnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Rynek funduszy emerytalnych w Chile
dr Piotr Kania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Szczególne cechy kwalifikowanych programów emerytalnych jako form gromadzenia kapitału emerytalnego

16.00 – 16.30 Przerwa kawowa
16.30 – 17.30 Sesja plenarna (prof.dr hab. Teresa Famulska, prof.dr hab. Irena Pyka)
17.30 – 18.00 Zamknięcie obrad (prof.dr hab. Krystyna Znaniecka)
19.00 Uroczysta kolacja

Dzień III – 14 września 2012 roku
07.30 – 08.30 Śniadanie (w miejscu zakwaterowania)
08.45 – 13.00 Wycieczki
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 Wyjazd uczestników konferencji

Comments are closed.